طراحی پلان

پروژه‌های طراحی پلان: پروژه: نسترن خدمات انجام شده: طراحی و اجرای پلان ویلای جنگلیمکان:‌ نمک آبرود کارفرما: آقای بهادر ابراهیم زاده پروژه: سپیدفام خدمات انجام شده: طراحی و اجرای پلان ویلامکان:‌ لواسان کارفرما: آقای محمدرضا نیک سرشت پروژه: عمارت آکروپولیس  خدمات انجام شده: طراحی پلان چهار طبقه و ساخت ویلامکان:‌ لواسان – خیابان باستی کارفرما: آقای مسعود عظیمی […]

09122688644 ارتباط با کارشناس