ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی

 

قوانین ساختمانی مجتمع ها
قوانین مربوط به ساخت مجتمع

 

1- سطح کل زیربنای مجموع واحدهای مسکونی حداکثر معادل 120% نسبت به سطح زمین مجاز می باشد.

2- سرانه زمین ناخالص به ازای هر واحد مسکونی حداقل معادل 100 مترمربع می باشد.

3- مساحت کوچکترین واحد مسکونی نباید از 80 مترمربع کمتر باشد.

4- حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل 35% سطح کل زمین می باشد. سطوح زیربنای نگهبانی، گلخانه، دوش و رختکن و سرویس های بهداشتی و استخر و فضای سرپوشیده تفریحی کودکان مسئول محدوده فوق نمی شود.

5- احداث محل پارک اتومبیل به تعداد معادل حداقل 75% نسبت به تعداد واحدهای مسکونی الزامی است.

6- حداقل سطح خالص پارکینگ به ازای هر اتومبیل 5/12 مترمربع می باشد.

7- حداقل عرض معابر دسترسی به محل های پارک 5/5 متر رعایت گردد.

8- مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای ساختمانهای مسکونی در همکف به اضافه سطح اشغال مسیرهای اتومبیل رو و پارکینگ ها در شرایطی که پارکینگ ها در محوطه روباز پیش بینی می شود نباید از 60 درصد سطح کل زمین بیشتر باشد

 

بلند مرتبه سازی
قانون بلند مرتبه سازی

 

 

ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی

ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی‌ – از مصوبه مورخ 24/10/69   
ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی‌ – از مصوبه مورخ 24/10/69

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/10/69 به منظور نیل به اهداف‌:

ـ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت‌.

تامین فضای باز و محیط زیست بهتر.

و در هماهنگی با مصوبه مورخ 1/7/69 شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای ‌واحدهای مسکونی با تاکید برخط مشی‌های کلی‌:

ـ تشویق بلندمرتبه سازی‌.

ـ تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلندمرتبه سازی‌.

ـ تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی‌.

ـ استفاده از ظرفیتهای افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی‌.

ـ انبوه سازی و بکارگیری روشهای صنعتی در ساختمان سازی‌.

تصویب نمود که کمیسیونهای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفندطرحهای تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آنها را در کلیه شهرهایی که طبق سرشماری 1365بیش از 200 هزار نفر جمعیت داشته‌اند با رعایت موارد زیر اصلاح نمایند:

1 ـ نظام شبکه ارتباطی و اساس طرح جامع حفظ گردد و چنانچه تغییرات اساسی باشد تصویب‌آن بعهده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

2 ـ تعیین مناطقی مسکونی و مختلط مسکونی با تراکم بالا برای مرتبه سازی و حداقل 4 طبقه‌غیر از زیرزمین در اراضی ساخته نشده‌.

3 ـ تعیین مناطق مسکونی و مختلط مسکونی برای بلندمرتبه سازی تشویقی (حداقل 4 طبقه‌غیراز زیرزمین‌) در مناطق نوسازی و محلات فرسوده و قدیمی و قطعات کوچک ساخته نشده‌.

برای استفاده از افزایش تراکم تشویقی لازم است قطعات کوچک در حد مساحت لازم برای بلندمرتبه سازی تجمیع شوند.

4 ـ تعیین مناطق مسکونی 1 یا 2 خانواری با حداکثر ارتفاع 2 طبقه غیراز زیرزمین‌.

5 ـ تعیین حداکثر سطح اشغال در مناطق بلند مرتبه سازی‌.

6 ـ تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق بلند مرتبه سازی با رعایت حداقل 1000متر مربع مساحت و مقررات تشویقی افزایش تراکم در مقابل افزایش سطح قطعات و کاهش سطح‌اشغال‌.

7 ـ تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق 2 و1 خانواری‌.

8 ـ تعیین ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضلاع زمین به منظور تامین تهویه‌،نور و آفتاب‌، کافی بر حسب شرایط اقلیمی و جلوگیری از اشراف‌.

9 ـ تعیین ضوابط حداقل عرض زمین و تناسب لازم بین عرض و عمق‌

10 ـ تعیین ضوابط مربوط به پارکینگ‌.

11 ـ اجرای این ضوابط و مقررات در شهرهایی که طبق سرشماری 1365 کمتر از 200 هزارنفرجمعیت داشته‌اند اجباری نمی‌باشد. پیشنهادات مربوط به اجرای این مصوبه در شهرهای مزبورپس از بررسی و پیشنهاد کمیسیون ماده 5 که لازم است تا آخر خرداد 1370 به وزارت مسکن وشهرسازی ارسال گردد در شورایعالی مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و تا آن زمان هرگونه ‌تغییری در ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی طرحهای مصوب ممنوع است مگر با تصویب‌شورای عالی شهرسازی و معماری‌.

12 ـ افزایش تراکم متوسط جمعیتی شهرناشی از افزایش تراکم ساختمانی حداکثر تا میزان 25%نسبت به طرح جامع تصویب شده بیشتر نباشد.

13 ـ گزارش توجیهی افزایش تراکم موضوع بند 12 و مشتمل بر اثرات آن بر روی سرانه‌ها،توزیع فضاهای خدماتی و شبکه عبور و مرور و تاسیسات آب و برق که قبلا در کمیسیون ماده 5 بادعوت از نماینده وزارت نیرو و سازمانهای برنامه بودجه و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته‌است برای تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.

14 ـ هرگونه تغییرات دیگری در ضوابط و مقررات تفکیک و تراکم ساختمانی که منجر به‌افزایش تراکم جمعیتی شهر شود بدون تصویب شورای عالی شهرسازی ممنوع است‌.

مقرارات نمای شهری
نمای شهری از نظر قوانین

 

 

ضوابط و مقررات نمای شهری مصوبه مورخ 28/8/69

1-کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها که از داخل معابر قابل مشاهده است. اعم از نمای اصلی و جانبی، نمای شهری محسوب شده و لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازی شود.

2-صدور گواهی پایان کار ساختمانی مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است.

3-در کلیه شهرهای دارای طرح جامع و تفضیلی و هادی و شهرک سازی ، لازم است ظرف مدت 6 ماه از این تاریخ ضوابط و مشخصات نماسازی هماهنگ تهیه شده و به تصویب مراجع تصویب کننده طرح ها برسد.

4- اصول کلی ضوابط و مقررات نمای شهری ظرف 1 ماه مشترکاً توسط وزارتهای مسکن و شهرسازی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09122688644 ارتباط با کارشناس